Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Livingsteel, gevestigd te Barneveld, KvK-nummer 74681206.
 2. Klant: degene met wie Livingsteel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Livingsteel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leerlingen van producten en diensten namens Livingsteel.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen die Livingsteel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Livingsteel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Livingsteel ten alle tijden wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Livingsteel niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het rechts om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4: Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5: Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend op de webshop.

Artikel 6: Gevolgen niet tijding betalen

 1. Betaald de klant niet in de overeengekomen termijn, dan is Livingsteel gerechtigd een rente 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Livingsteel.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Livingsteel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidaties, faillissement, beslag of surseance van betalingen aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Livingsteel op de klant onduidelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Livingsteel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Livingsteel te betalen.

Artikel 7: Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Livingsteel gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Livingsteel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogste is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan livingsteel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden tot ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen (opdracht tot) spoedoperatie is.
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Livingsteel.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Livingsteel. Bij gebreken waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5. De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van Livingsteel (zoals verzend – en retourkosten) volgens de wet voor de terugbetaling in aanmerking komen, zal Livingsteel deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Livingsteel heeft geretourneerd.

Artikel 9: Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10: Retentierecht

 1. Livingsteel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van klanten onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Livingsteel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geld eveneens op de grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant mogelijkerwijs lijdt als het gevold van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 3. Livingsteel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 11: Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om schuld aan Livingsteel te verrekenen met een vordering op Livingsteel.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Livingsteel blijft eigenaar  van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Livingsteel op grond van wat voor met Livingsteel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vordering ten inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Livingsteel zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemde of anderszins bewaren.
 4. Indien Livingsteel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst al ontbonden en heeft Livingsteel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Afbeeldingen en modellen welke te vinden zijn in de winkels van onze dealers, de webshop en website zijn eigendom van Livingsteel, gebruik zonder schriftelijke toestemming daarvan is ten strengste verboden. Kopieëren van modellen zonder toestemming is verboden.

Artikel 13: Levering

 1. Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vind plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Livingsteel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Livingsteel kan tegenwerpen.

Artikel 14: Levertijd

 1. De door Livingsteel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Livingsteel.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Livingsteel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15: Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 16: Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervoor de expediteur c.q. bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Livingsteel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Livingsteel, bij gebreke waarvan Livingsteel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17: Bewaring

 1. Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dansel verlate afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant.

Artikel 18: Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten,
 2. veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg v an ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen de partijen, gaat over de op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 19: Vrijwaring

De klant vrijwaart Livingsteel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Livingsteel geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20: Klachten

 1. De klant dient een door Livingsteel geleverde product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten.
 3. Consumenten dienen Livingsteel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Livingsteel in staat is hierop adequaat te regeren.
 5. De klant dient aan te tonen dar de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op een lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Livingsteel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 21: ingebrekestellingen

 1. De klant dient een ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Livingsteel.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat er een ingebrekestelling ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 22: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Livingsteel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van de overeenkomst aan Livingsteel verschuldigd zijn.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

 1. Livingsteel is uitsluitend aansprakelijk voor de enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Livingsteel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor direct schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Livingsteel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Livingsteel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij nederig en kunnen geen aanleiding tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 24: Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van livingsteel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten op het bepaalde artikel 6.89 van het burgerlijke wetboek.

Artikel 25: Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Livingsteel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Livingsteel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Livingsteel in verzuim is.
 3. Livingsteel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dansel indien Livingsteel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 26: Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Livingsteel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Livingsteel zoveel mogelijk met de klant moeten bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijzigingen van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 27: Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Livingsteel.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met een goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3,83, tweede lid, burgerlijk wetboek.

Artikel 28: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die in de buurt komt van wat Livingsteel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluiten het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Livingsteel is gevestigd/praktijk/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Neem hier contact op. Contact Stel hier uw eigen stalen deur samen.